MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

Để đảm bảo chính sách chất lượng được triển khai và thực hiện trong toàn công ty. Công ty xây dựng các mục tiêu chất lượng bao gồm: 

    Giảm tỷ lệ khiếu nại của Khách hàng. 

    Đảm bảo sản phẩm làm ra đạt yêu cầu của Khách hàng và không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm.

Các mục tiêu chất lượng này sẽ được cụ hể hóa thành các chỉ tiêu chất lượng cụ thể cho các bộ phận phòng ban để thực hiện và duy trì chính sách chất lượng.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Luôn lắng nghe ý kiến Khách hàng, phục vụ Khách hàng tận tâm, đáp ứng các yêu cầu hợp lý của Khách hàng. 

Lãnh Đạo Công Ty cam kết luôn cung cấp nguồn lực cần thiết để thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, nâng cao sự thỏa mãn Khách hàng.